กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอาคารแยกออกมาจากตัวอาคารสำนักงาน
เกษตรจังหวัดนครศรีธรามราช
ตั้งอยู่ภายในบริเณสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเดิมตัวอาคารนี้จะเป็นอาคาร
ของฝ่ายป้องกันศัตรูพืช

                สถานที่ติดต่อ 226/1 หมู่ที่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-75446-164 ต่อ 106
Fax 0-7544-6015

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนน นครฯ-ปากพนัง ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร.0-7544-6164

,.