เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมอบนโยบายการปฏิบัติงานภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
นายเสถียร พระประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต ให้ความรู้ เรื่อง "อาเซี่ยน"
  ภาคบ่ายแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนการทำงาน
และแก้ไขประเด็นที่มีปัญหา เพื่อการทำงานในเดือนถัดไป
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
       
<< กลับหน้าหลัก          
       
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร.0 7544 6164 ต่อ 104 อีเมล์ nakhonsri@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ
นายชาญวิทย์ สมศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร.08 1569 9058 อีเมล์: chanwit_ag@hotmail.com,
Blog :http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/chanwit