เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
พิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ หมู่ที่ ๔
ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

[ประมวลภาพ]


 
  ภาพ/ข่าว กิจกรรม...
>> นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ(DW) กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำกลาย
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
>> นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ(DW) กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำปากพนัง
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มะปรางรีสอร์ท
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช [ประมวลภาพ]
 
>> นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการข้าราชบรรจุใหม่ (นักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม) เพื่อมอบนโยบาย ให้
แนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช [ประมวลภาพ]
 
>> นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม"เทิดทูนสถาบัน
จังหวัดเคลื่อนที่ ผู้ตรวจราชการแผ่นดินและสถานนีประชาชนสัญจร จังหวัดนครศรี-
ธรรมราช" วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช    [ประมวลภาพ]
 
>> นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "วันเกษตรควนพัง" ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ วันพุธ
ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนามองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [ภาพ / ข่าว]
>> นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า...สำนักงานเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง จัดงาน
"วันเกษตรควนพัง" ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ บริเวณสนามองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ โดยสำนักงาน
เกษตรจังหวัดดำเนินการจัดประกวดผลผลิตและจัดนิทรรศการ [รายละเอียด]
>> นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม
เจ้าหน้าที่อำเภอที่ดำเนินการโครงการ "ทำนา ๑ ไร่ ได้ ๑ แสน" งบพัฒนาจังหวัดปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมแก่เกษตรกรต่อเนื่องในปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช [ประมวลภาพ]
>> นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดชุดเฉพาะกิจการให้บริการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร
จังหวัด สนับสนุนอำเภอในพื้นที่ที่มีเกษตรกรมาขอรับขึ้นทะเบียนจำนวนมาก แต่กำลัง
เจ้าหน้าที่มีน้อย ซึ่งจะช่วยให้บริการแก่เกษตรกรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แก้ปัญหา

ที่เกษตรกรต้องรอคิวนาน [ประมวลภาพปฏิบัติการ]

>> นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้นำทีมงานข้าราชการพนักงานลูกจ้าง พัฒนาปรับภูมิทัศน์
สำนักงานเกษตรจังหวัดต่อเนื่อง และใช้เครื่องจักรขนาดเล็กในการปรับพื้นที่บางส่วน
รวมถึงการย้ายต้นไม้ขนาดใหญ่ไปปลูกริมรั้วด้านหน้าอาคาร
 
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๖
     ๑.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง นางยินดี ไชยสิทธิ์
     ๒.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี นางพรศรี โชติพันธ์
     ๓.วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช รับการตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศรีวิชัยชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดต้องรับ
การตรวจประเมิน การสร้างเครือข่ายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดการความรู้(KM)
คู่มือการจัดการความรู้ (KM)ในงานส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๖ [ 1 ] [ 2 ]
รายงานการวิจัย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช >> [บทคัดย่อ] [รายงาน]
 
       ข่าวส่งเสริมการเกษตร
 
บันทึกการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการผลิตปาล์มน้ำมันสำหรับเกษตรกรรายย่อย" คลิ้ก
ผลการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
 ความรู้ขั้นตอนการผลิตมังคุดคุณภาพ>> [แผ่นพับหน้า 2 3 4 ] [แผ่นพับหน้า 5 6 1] [้ดัชนีการเก็บเกี่ยว]
"เศรษฐกิจพอเพียง" กับการถ่ายทอดความรู้ [รายละเอียด]
" ธานินทร์ ใจห้าว" เกษตรกรดีเด่น ทำสวนสละปลอดสารพิษสร้างรายได้รายปี >> [รายละเอียด]
"เจิม บุญรอด" เจ้าของความคิดย้อนหลัง แปลงทุนเป็นสินทรัพย์ สร้างสวนยางให้ชุมชน >> [รายละเอียด]
"ผักบุ้งนา" พืชหลังนา ทำเงินดีที่พระพรหม >> [รายละเอียด]
"ทับทิมสยาม" ส้มโอดังความภาคภูมิใจของคนลุ่มน้ำ้ปากพนัง >> [รายละเอียด]
"บ้านศรีสมบูรณ์" หมู่บ้านขนมลา>> [รายละเอียด]
"มะนาวในท่อซิเมนต์" มีคนปลูกอยู่ที่อำเภอลานสกา >> [รายละเอียด]
"เลี้ยงไก่ด้วยน้ำหมักสมุนไพร" ที่อำเภอสิชล>> [รายละเอียด]
"ปลาดุกร้าท่าซัก" ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช >> [รายละเอียด]
 
 
   
 
 
บริการออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
       
   
แจ้งอำเภอ
การประชุมตามปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร และอื่น ๆ
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประชุมประจำเดือน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
 
-------------------------- Download ---------------------------
ตัวชี้วัดทะเบียนเกษตรกร
แผนการจัดการความรู้(KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
            [๑ แผนKM พัฒนาบุคลากร]    [ ๒.แผนKM เพื่อลูกค้า]
Action Plan 55 >> Download 29/03/55
 
     
     
     
     
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       เชื่อมโยง
สำนักงานเกษตรอำเภอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
- วันที่ ๒๑ พ.ค.๕๖
กลุ่มอำเภอลุมน้ำปากพนัง
อำเภอชะอวด (เจ้าภาพ)
- วันที่ ๒๓ พ.ค.๕๖
กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำกลาย
อำเภอท่าศาลา (เจ้าภาพ)
- วันที่ ๒๗ พ.ค.๕๖
กลุ่มอำเภอลุ่มน้ำตาปี
อำเภอพิปูน (เจ้าภาพ)
 
- การติดตามนิเทศ พฤษภาคม
 ดำเนินการตามแผน
   ดูที่นี่ >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
===================
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร.0-7544-6164   E-mail : nakhonsri@doae.go.th
นายชาญวิทย์ สมศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทร.08-1569-9058 ,  Blog Gotoknow
จำนวนผู้เข้าเยี่ยม
ตั้งแต่ 20 ม.ค.50
===================