เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
หน้าแรก แนะนำหน่วยงาน ภารกิจหน้าที่ วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร แผนงาน/โครงการประจำปี ติดต่อเรา
   
แนะนำหน่วยงาน

แนะนำสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะขององค์กร

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นส่วนราชการภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบริหารราชการในจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา นับเป็นส่วนราชการภูมิภาคของจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยหนึ่ง พันธกิจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัด กำกับดูแลสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเป็นส่วนราชการพื้นที่ระดับอำเภอ จำนวน ๒๓ อำเภอ ตำแหน่งผู้บริหารของส่วนราชการ หรือตำแหน่งสูงสุด คือตำแหน่ง เกษตรจังหวัด มีสายงานบังคับบัญชา ๒ ระดับ คือ ระดับองค์กรจังหวัด และระดับส่วนราชการประจำอำเภอ

ส่วนราชการระดับจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด แบ่งการบริหารออกเป็น 4 กลุ่ม และ 1 ฝ่าย ดังนี้

1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ บทบาทหน้าที่ การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ/งบประมาณ และควบคุมระบบสารสนเทศทั้งหมด

2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต บทบาทหน้าที่ ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ในการผลิตพืช

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร บทบทหน้าที่ ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ส่งเสริมวิสหกิจชุมชน และบริการการจดทะเบียนวิสหกิจชุมชน

4. กลุ่มอารักขาพืช บทบาทหน้าที่ ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย

๔. ฝ่ายบริหารทั่วไป ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ และบุคลากรทั้งหมด

่ส่วนราชการระดับอำเภอ ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน ๒๓ อำเภอ เป็นส่วนราชการที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ คือเกษตรกร

ที่ตั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตตั้งอยู่ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด ถนนราชดำเนิน ปัจจุบันได้ย้าย ไปตั้งอยู่บริเวณถนน นครศรีฯ - อำเภอปากพนัง เนื่องจากมีการปรับปรุงขยายการก่อสร้างอาคารศาลากลางใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดจึงย้ายสถานที่ชั่วคราว แต่ในระหว่างเวลาดังกล่าวได้มีการปรับปรุงในหลาย ๆ ส่วน และเป็นส่วนราชการใหญ่อุปกรณ์เครื่องมือมีมากเหมาะกับสถานที่จึงไม่ย้ายกลับมายังบริเวณศาลากลาง

การติดต่อใช้บริการ

กรณีเดินทางจากศาลากลางจังหวัด เดินทางโดยรถโดยสาร(ภาษาถิ่นเรียก "รถสองแถว") วิ่งในถนนสายหลัก คือ ถนนราชดำเนิน ต้นทางจากสนามกีฬาจังหวัด สุดปลายทาง ณ สี่แยกหัวถนน (เรียกตามท้องถิ่น) โดยสารรถดังกล่าว วิ่งผ่าน หน้าวัด พระมหาธาตุ โรงพยาบาลมหาราช ลงจากรถบริเวณสี่แยกหัวถนน เดินทางต่อด้วยรถจักรยานยนต์รถรับจ้าง ไปเส้นทางหัวถนน-ปากพนัง ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอยู่ทางด้านซ้ายมือ

กรณีเดินทางจากอำเภอปากพนัง สามารถนั่งรถเมล์โดยสารตามถนนสาย ปากพนัง - หัวถนน ลงจากรถ หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ทางด้านขวามือ ก่อนถึงสี่แยกหัวถนนประมาณ ๗๐๐ เมตร

กรณีเดินทางจาก ถนนสายจังหวัดสงขลา จากถนนสายอำเภอทุ่งสง ลงจากรถโดยสารสี่แยกหัวถนน ต่อด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง เดินทางตามข้อมูลข้อแรก

กรณีเดินทางด้วยรถส่วนตัว ท่านสามารถเดินทางตามเส้นทางดังกล่าวข้างต้น ในบริเวณสำนักงานมีสถานที่จอดรถให้ท่านสามารถจอดได้ปลอดภัยและสะดวก

การติดต่อสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0-7544-6164, 0-7544-6014

โทรสาร : 0-7544-6015

E-mail : nakhonsri@doae.go.th

Facebook : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

Copyright@2559 ++ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ++
226 หมู่ 5 ถนนนครศรี-ปากพนัง ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0-7544-6164, 0-7544-6014 โทรสาร : 0-7544-6015
Email : nakhonsri@doae.go.th