เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
หน้าแรก แนะนำหน่วยงาน ภารกิจหน้าที่ วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร แผนงาน/โครงการประจำปี ติดต่อเรา
   
วิสัยทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วิสัยทัศน์
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเข้มแข็ง แหล่งผลิตสินค้าคุณภาพและมาตรฐาน เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์หลัก
เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร มีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัฒนธรรม
บริการอย่างจริงใจ มีความโปร่งใส รับผิดชอบ ทีมงานสร้างสรรค์ ขยันอดทน ประชาชนและพื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ค่านิยม
มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าให้ผลงาน ปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพ

 

Copyright@2559 ++ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ++
226 หมู่ 5 ถนนนครศรี-ปากพนัง ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0-7544-6164, 0-7544-6014 โทรสาร : 0-7544-6015
Email : nakhonsri@doae.go.th