เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
หน้าแรก แนะนำหน่วยงาน ภารกิจหน้าที่ วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร แผนงาน/โครงการประจำปี ติดต่อเรา
   
ผู้บริหารสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ

เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

นางอมรรัตน์ สว่างลาภ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายชัยวัต อินทรณรงค์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

นางจริยา หาญนิวติกุล

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นายสุธานิล หีดสิน

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

นางพรทิพย์ ดิษฐศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

       

 

 

Copyright@2559 ++ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ++
226 หมู่ 5 ถนนนครศรี-ปากพนัง ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0-7544-6164, 0-7544-6014 โทรสาร : 0-7544-6015
Email : nakhonsri@doae.go.th