หน้าแรก บุคลากร ภาระกิจ/หน้าที่ ดินและปุ๋ย ตลาดเกษตรกร

 
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 


 
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช


ข่าวเตือนการระบาดศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุราษฏร์ธาน
ข่าวเตือนการระบาดจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ข่าวเตือนการระบาดย้อนหลัง หน้า 2 ข่าวเตือนการระบาดย้อนหลัง หน้า 1

กองส่งเสริมการอารักขาพืช
และการจัดการดินปุ๋ย
Facebook
กลุ่มอารักขาพืช
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือราชการ


เรื่อง การประกวดต้นทุเรียนยักษ์
เอกสารประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
หนังสือ ที่ นศ 0009/ว 837 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง แบบสอบถามการขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

กลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการเกษตร
หมู่ที่ 5 ตำบล ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-446014


เริ่มนับ ตั้งแต่ สิงหาคม 2563