เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
 


นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เยึ่ยมชมนิทรรศการ Smart Product (ส้มโอทับทิมสยาม)
ภายใต้การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร MRCF จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชน
ในงานส่งเสริมการเกษตร Festival ภาคใต้
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จังหวัดสงขลา


 
  ภาพ/ข่าว กิจกรรม...
>> การแปลงค่าพิกัด ด้วยเครื่อง GPS
>>กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลิดยางพารา อำเภอทุ่งใหญ่ >> คลิ้ก
>>ลดต้นทุนการผลิต อำเภอพิปูน >> คลิ้ก
>>Young Smart Farmer นครศรีธรรมราช >> คลิ้ก
>> นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
>> นายสมนึกเหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมมอบเงินตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 
จากงบรัฐบาลและงบกองทุนช่วยเหลือชาวนา
โดยนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบ
>> นายสมนึกเหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
เปิดการสัมมนา "การเตรียมความพร้อม ผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซี่ยน"
ASEAN GAP วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ เขาหลวงรีสอร์ท อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
[ประมวลภาพ]
>> นายสมนึกเหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
การประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด นครศรีธรรมราช
[ประมวลภาพ]
>> นายอภินันท์ ซื่อทานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวและยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
[ประมวลภาพ]
 
>> นายสมนึกเหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการ
เกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกรอบนโยบาย
ในการนำสู่การปฏิบัติจริง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
[ประมวลภาพ]
>>นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าว ครั้งที่ 1/2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
>> นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร อบรมหลักสูตร
Young Smart Farmer โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศ : สอบราคาสอบราคาซ์้อวัสดุจัดทำแปลงสาธิต จำนวน ๒ กลุ่มรายการ (๑๒ ก.ย.๕๗) >>คลิ้ก
ประกาศ : สอบราคาซื้อพันธุ์มะนาวพิจิตร ๑ (๘ ก.ย.๕๗) >> คลิ้ก
ประกาศ : สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 10 รายการ (๘ ก.ย.๕๗) >> คลิ้ก
ประกาศ : สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ๒๓ รายการ (๘ ก.ย.๕๗)>> คลิ้ก
ประกาศ : สอบราคาจัดซื้อชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ๘ ก.ย.๕๗>> คลิ้ก
ประกาศ : สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ๒ รายการ
ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผสมปุ๋ย >> [ 1 ] [ 2 ]
ประกาศ : สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(ไผ่ตงลืมแล้ง) >> [ 1 ] [ 2 ]
ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) >> [1] [2] [3]
ประกาศ: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและสร้างห้องสุขาพร้อมเครื่องสุขภัณฑ์
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
ประกาศ: สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ>> [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
ประกาศ : สอบราคาจ้างขุดดินยกร่องทำแปลงไร่นาสวนผสม [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] ๒๒ เม.ย.๕๗
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [รายละเอียด]
ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๖
     ๑.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง นางยินดี ไชยสิทธิ์
     ๒.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ผลบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี นางพรศรี โชติพันธ์
     ๓.วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางยวน หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
คู่มือการจัดการความรู้ (KM)ในงานส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๖ [ 1 ] [ 2 ]
องค์ความรู้เกษตรผสมผสาน คลิ้ก
รายงานการวิจัย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช >> [บทคัดย่อ] [รายงาน]
       ข่าวส่งเสริมการเกษตร
 
บันทึกการจัดการความรู้เรื่อง "การจัดการผลิตปาล์มน้ำมันสำหรับเกษตรกรรายย่อย" คลิ้ก
ผลการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
 ความรู้ขั้นตอนการผลิตมังคุดคุณภาพ>> [แผ่นพับหน้า 2 3 4 ] [แผ่นพับหน้า 5 6 1] [้ดัชนีการเก็บเกี่ยว]
"เศรษฐกิจพอเพียง" กับการถ่ายทอดความรู้ [รายละเอียด]
" ธานินทร์ ใจห้าว" เกษตรกรดีเด่น ทำสวนสละปลอดสารพิษสร้างรายได้รายปี >> [รายละเอียด]
"เจิม บุญรอด" เจ้าของความคิดย้อนหลัง แปลงทุนเป็นสินทรัพย์ สร้างสวนยางให้ชุมชน >> [รายละเอียด]
"ผักบุ้งนา" พืชหลังนา ทำเงินดีที่พระพรหม >> [รายละเอียด]
"ทับทิมสยาม" ส้มโอดังความภาคภูมิใจของคนลุ่มน้ำ้ปากพนัง >> [รายละเอียด]
"บ้านศรีสมบูรณ์" หมู่บ้านขนมลา>> [รายละเอียด]
"มะนาวในท่อซิเมนต์" มีคนปลูกอยู่ที่อำเภอลานสกา >> [รายละเอียด]
"เลี้ยงไก่ด้วยน้ำหมักสมุนไพร" ที่อำเภอสิชล>> [รายละเอียด]
"ปลาดุกร้าท่าซัก" ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช >> [รายละเอียด]
 
 
   
 
 
ระบบส่งเสริมการเกษตร ๕๗
   
   
   
   
   
   
   
   
บริการออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
-------------------------- Download ---------------------------
เอกสารบรรยาย นสก.รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ [ A ] [ B ] [ C ] [ D ]
รายงานกลุ่ม Clear (สีม่วง) นสก.๓ >> Download
ตัวชี้วัดทะเบียนเกษตรกร
แผนการจัดการความรู้(KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
            [๑ แผนKM พัฒนาบุคลากร]    [ ๒.แผนKM เพื่อลูกค้า]
 
Action Plan 55 >> Download 29/03/55
 
 
 
 
 
     
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       เชื่อมโยง
สำนักงานเกษตรอำเภอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ร่อนพิบูลย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
===================
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร.0-7544-6164   E-mail : nakhonsri@doae.go.th
นายชาญวิทย์ สมศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
Chanwit_facebook, โทร.08-1569-9058 ,  Blog Gotoknow ,
จำนวนผู้เข้าเยี่ยม
ตั้งแต่ 20 ม.ค.50
===================
> ก